Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  ()

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΥΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

This is a support platform for the course Dyslexia for English Language Teachers. You can access the main materials here.

Η  θετική στάση των παιδιών απέναντι στη Τέχνη, καθώς και η γνωριμία τους  με σύγχρονους και κλασσικούς Ευρωπαίους ζωγράφους.

Ειδικότερα η προσέγγιση  έργων τέχνης αισθητικά, συναισθηματικά και τέλος γνωστικά.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα προσπαθήσω  οι μικροί μαθητές  να έρθουν σε επαφή με σπουδαία έργα Ευρωπαίων ζωγράφων, αποσκοπώντας  να διαφανεί τόσο  ο συναισθηματικός πλούτος του καλλιτέχνη-ζωγράφου όσο και του παιδιού-αποδέκτη που «μελετάει» την καλλιτεχνική δημιουργία. Είναι γνωστό πως κάθε έργο τέχνης συγκινεί και παίρνει άλλη διάσταση και ερμηνεία ανάλογα με τη συναισθηματική φόρτιση του καθενός που παρατηρεί το έργο.

Κριτήριο επιλογής του κάθε ζωγραφικού έργου θα είναι, η δυνατότητα του πίνακα να μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον των παιδιών και ταυτόχρονα να τα ευαισθητοποιήσει.

Συγχρόνως  θα προσπαθήσω να κάνω επιλογή ζωγραφικών έργων που να συμπίπτουν χρονικά με τις εποχές, τις γιορτές, τα ήθη και τα έθιμα (π.χ. Νικηφόρος Λύτρας – Τα κάλαντα -Gustav Klimt – γιορτή μητέρας).

Μέσα από  διάφορες  δραστηριότητες  όπως  παρατήρηση,  θεατρικοί  αυτοσχεδιασμοί, τα παιδιά θα κληθούν να διαπιστώσουν  την ομορφιά του κάθε πίνακα, να βρουν τα κρυμμένα στοιχεία του, έτσι ώστε να νιώσουν την ικανοποίηση της ανακάλυψης και να την αποτυπώσουν με διάφορους τρόπους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως κύριο σκοπό να αναδείξει τα οφέλη που απορρέουν από την εφαρμογή παρεμβάσεων ανάπτυξης μεταγνωστικών δεξιοτήτων στη διδασκαλία της παραγωγής του γραπτού λόγου.

Ειδικότεροι στόχοι του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων:

Α) στη διδακτική των στρατηγικών μάθησης και

Β) στην αυτοαξιολόγηση του διδακτικού τους σχεδιασμού για το γλωσσικό μάθημα.

Το πρόγραμμα αυτό έχει τρέξει ήδη τρεις χρονιές σε δημοτικά σχολεία της Βοιωτίας με τη συνεργασία των Σχολικών Συμβούλων και έχει αποδειχτεί η αποτελεσματικότητά του αναφορικά με την βελτίωση της επίδοσης των μαθητών που συμμετείχαν, όπως επίσης και στην θετική επίδρασή του στην μεταγνωστική ενημερότητα του εκπαιδευτικού κατά τη διδασκαλία της γραφής. Έχει σχεδιαστεί υπό τη μορφή έρευνας δράσης που περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση, πρακτική εφαρμογή και αξιολόγηση των δράσεων με τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι δράσεις έχουν χαρακτήρα διερευνητικό, δηλαδή θα ακολουθηθούν όλα τα απαραίτητα βήματα για να ελέγξουμε με τρόπο επιστημονικό την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών αυτών. Η έρευνα δράσης στοχεύει στην καλλιέργεια μιας στοχαστικής, αλληλεπιδραστικής και βιωματικής προσέγγισης για την επιμόρφωση των συμμετεχόντων με σκοπό να καλλιεργήσουν την ικανότητα τους να είναι αυτόνομοι επαγγελματίες που κρίνουν, οργανώνουν, κατανοούν και αναμορφώνουν τη διδακτική τους πρακτική και αναπτύσσονται επαγγελματικά.

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Τετάρτης (Δ΄), Πέμπτης (Ε΄) και Έκτης (Στ΄) τάξης που υπηρετούν σε Δημοτικά σχολεία της Στερεάς Ελλάδας. Οι συμμετέχοντες πρέπει είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, λόγω της εξ αποστάσεως φύσης του και προσωπικό λογαριασμό email στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Φορέας διεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας, Συντονιστής: Σπυριδούλα Κατσιφή-Χαραλαμπίδη
Υπεύθυνος Υλοποίησης/Επιμορφωτής: Μαστροθανάσης Κων/νος

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΥΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του 2ου Γυμνασίου Σαλαμίνας για το μάθημα της Πληροφορικής B΄ τάξης

Μια ανησυχητική πραγματικότητα στο σύγχρονο σχολικό περιβάλλον είναι η αυξητική τάση των προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών και η εμφάνιση φαινομένων επιθετικότητας και βίας. Τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού εκδηλώνονται με μεγαλύτερη συχνότητα στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και μειώνονται στο λύκειο. Οι μισοί από τους μαθητές θύματα βίας δεν αναφέρουν το γεγονός, ενώ οι υπόλοιποι το αποκαλύπτουν σε φίλους τους και λιγότερο στους εκπαιδευτικούς ή τους γονείς τους.

Τα εκπαιδευτικά παρεμβατικά προγράμματα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς εφαρμόζονται κυρίως σε τρία επίπεδα:

α) σε ατομικό επίπεδο, μέσω εξατομικευμένων παρεμβάσεων,

β) σε επίπεδο τάξης και

γ) σε επίπεδο συστήματος ολόκληρης της σχολικής κοινότητας, μέσω της εφαρμογής μιας σχολικής πρακτικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων ή διαταραχών (Rigby, 2004).

Ο/Η Διευθυντής/ρια της σχολικής μονάδας μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των φαινομένων σχολικής βίας κι εκφοβισμού. Πιο συγκεκριμένα, ο/η διευθυντής/ρια μπορεί:

Να αναπτύξει κλίμα συνεργασίας με τους μαθητές και να διασφαλιστεί ότι κάθε εκπαιδευτικός ή μαθητής έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται ελεύθερα, ενώ παράλληλα του παρέχονται ευκαιρίες εκτόνωσης μέσω της συμμετοχής σε συζητήσεις για θέματα βίας ή τη διοργάνωση εκδηλώσεων (πολιτιστικών, αθλητικών κ.ά.).

Να φροντίσει για την υλοποίηση και εφαρμογή προγραμμάτων που αναπτύσσουν στους μαθητές την αυτοεκτίμηση, την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, τη γνώση και ικανότητα έκφρασης των δικαιωμάτων τους και τους εκπαιδεύουν σε στρατηγικές και τεχνικές ελέγχου της συμπεριφοράς, των συναισθημάτων τους, τους εξασκούν στην απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και τους εκπαιδεύουν στην ενσυναίσθηση και στην ικανότητα κατανόησης του τρόπου σκέψης του άλλου και συμμετοχικής επίλυσης προβλημάτων (Μόττη-Στεφανίδη & συν., 2004).

Να διασφαλίσει τη σαφήνεια των σχολικών κανόνων και των ορίων, μέσω προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων. Οι σχολικοί κανόνες που εφαρμόζονται είναι σημαντικό να απορρέουν από τη φυσική εσωτερική λειτουργία του σχολείου, να διατυπώνονται και να γνωστοποιούνται σ’ όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας και να αναθεωρούνται με την πάροδο του χρόνου, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο (Mayer, 1995, Μαυρογιώργος, 1995).

Να παρεμβαίνει  στις δράσεις που ενισχύουν την επιτήρηση όλων των σχολικών χώρων.

Να φροντίζει για την εφαρμογή προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σχετικά με την κατανόηση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου, την αξιολόγηση και την αντιμετώπισή της. Οι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να εκπαιδευτούν να μη λειτουργούν αυτόνομα στη σχολική τάξη, αλλά ως μέλος μίας διεπιστημονικής ομάδας που θα περιλαμβάνει το Διευθυντή, τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους ειδικούς επιστήμονες.

Οι παρεμβάσεις στο χώρο του σχολείου που αποσκοπούν στη μείωση του σχολικού εκφοβισμού επιβάλλεται να μην στοχεύουν μόνο σε ατομικό επίπεδο, αλλά να ακολουθείται η συστημική προσέγγιση που περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα που κινούνται τα παιδιά, δηλαδή το σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα (Espelage & Swearer, 2003).

Για τους παραπάνω λόγους τα μέλη ΠΟΔΠ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας πιστεύουμε στην αναγκαιότητα επιμόρφωσης των διευθυντών/ριών των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης μας σε θέματα αντιμετώπισης της σχολικής βίας και εκφοβισμού.

Σαν αποτέλεσμα, δημιουργήσαμε αυτήν την πλατφόρμα η οποία περιέχει το υλικό της επιμόρφωσης η οποία σχεδιάστηκε για μέλη ΕΣΥΔΠ, ΠΟΔΠ και ΟΔΠ από την ομάδα έργου του ΙΤΥΕ Διόφαντος και είναι διαθέσιμη σε εγγεγραμένους χρήστες στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://stop-bullying.sch.gr/learn/

Βιβλιογραφία

Ελληνική

Μαυρογιώργος, Γ. (1995). Ασκήσεις στην άσκηση βίας στο σχολείο. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 81, 15-18.

Μόττη-Στεφανίδη, Φ., Παπαθανασίου, Α. Χ., & Λαρδούτσου, Σ. (2004).  Διαταρακτική και επιθετική συμπεριφορά. Στο Α. Καλαντζή-Αζίζι & Μ. Ζαφειροπούλου (Επιμ.). Προσαρμογή στο Σχολείο. Πρόληψη και αντιμετώπιση δυσκολιών (σσ. 255-286). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Ξενόγλωσση

Espelage, D., & Swearer, S.M. (2003). Research on school bullying and victimization: what we learned and where do we go from here? School Psychology Review, 32 (3), 365-383.

Mayer, G.R. (1995). Preventing Antisocial Behavior in the Schools. Journal of Applied Behavior Analysis, 28 (4), 467-478).

Rigby, K. (2004). What is to be done about bullying? In J. Wearmouth, R. Richmond, & T. Glynn (Eds.), Addressing pupils’ behaviour, pp.363-382. London: David Fulton.

 

Οι μαθητές  μέσω των λογοτεχνικών κειμένων θα μάθουν για τους ολυμπιακούς αγώνες .

Τόπος ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των Διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σχεδιαγράμματα εκθέσεων, φύλλα εργασίας και διαδικτυακές ασκήσεις  στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου.

10 Μαθήματα ολπκληρωμάτων
10 Μαθήματα ολπκληρωμάτων
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  ()