Άθροισμα γωνιών τριγώνου - Ιδιότητες γωνιών ισοσκελούς, ισοπλεύρου τριγώνου - Εξωτερική γωνία τριγώνου.