Τρίτη, 25 Ιούνιος 2024, 4:06 μμ
Site: Τηλεκπαίδευση
Course: Τηλεκπαίδευση (Τηλεκπαίδευση)
Glossary: Glossary
T

TCP/IP

(over Internet Protocol) Είναι το πρωτόκολλο ethernet συνδυασ?ένο ?ε τα πρωτόκολλα network layer και transport layer. Η εγκατάστασή του είναι υποχρεωτική για να έχετε πρόσβαση στο internet.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

U

Unix

Είναι ένα λειτουργικό σύστη?α το οποίο ?πορούν να χρησι?οποιήσουν πολλοί χρήστες και να τρέξουν ταυτόχρονα διαφορετικές εργασίες που αναπτύχθηκε στα bell labs στις αρχές της δεκαετίας του '70. Το Unix ήταν ένα από τα πρώτα λειτουργικά συστή?ατα που γράφτηκε σε ?ια υψηλού επιπέδου γλώσσα προγρα??ατισ?ού, την c.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

UPS

(Uninterruptible Power Supply) Είναι ?ία συσκευή που τροφοδοτεί ?ε ρεύ?α τον Η/Υ, ?έσω της ενσω?ατω?ένης ?παταρίας που διαθέτει, όταν υπάρχει πτώση ή διακοπή της τάσης του ρεύ?ατος. Ένα τυπικό ups είναι ικανό να τροφοδοτήσει τον Η/Υ για λίγα λεπτά ?ετά τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύ?ατος, επιτρέποντας έτσι στο χρήστη να αποθηκεύσει την εργασία του. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα standby και τα on-line. Τα standby παρακολουθούν την τροφοδοσία του Η/Υ και όταν διαπιστώσουν προβλή?ατα, αρχίζουν να τον τροφοδοτούν ?έσω της ?παταρίας τους. Τα online προσφέρουν ?ία σταθερή τροφοδοσία ?έσω του ενσω?ατω?ένου εναλλάκτη συνεχούς ? εναλλασό?ενης τάσης, ακό?α και όταν η γρα??ή του ηλεκτρικού ρεύ?ατος λειτουργεί κανονικά, ενώ η ?παταρία τους ενεργοποιείται όταν παρουσιαστεί πρόβλη?α στη τροφοδοσία.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

USB

(Universal Serial Bus) Είναι ένας τύπος εξωτερικού διαύλου σύνδεσης περιφερειακών συσκευών σε ένα Η/Υ ο οποίος πρωτοε?φανίστηκε το 1996. Προσφέρει ταχύτητες ?εταφοράς δεδο?ένων που ?πορεί να φτάσουν και τα 12 Μbps. Σε ?ία θύρα usb ?πορούν να συνδεθούν ως 127 περιφερειακές συσκευές. Το usb προσφέρει τις τεχνολογίες plug and play και hot plug.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

User Interface

Είναι η επιφάνεια εργασίας, ?έσω της οποίας ο χρήστης επικοινωνεί ?ε το λειτουργικό σύστη?α ή την εφαρ?ογή που χρησι?οποιεί.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files
W

WAN

(Wide-Area Network) Είναι ένα δίκτυο Η/Υ που εξαπλώνεται σε ?ία γεωγραφική περιοχή. Αποτελείται από δύο ή περισσότερα lan. Oι H/Y ?πορούν να συνδέονται ?έσω δορυφόρων ή αφιερω?ένων γρα??ών (t1). Χαρακτηριστικό παράδειγ?α τέτοιου τύπου δικτύου είναι το internet.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

Web Camera

Είναι ?ία camera που συνδέεται συνήθως ?έσω usb. Τη χρησι?οποιούν όσοι κάνουν chat στο internet για να ?ιλάνε και να βλέπουν ?ε ποιον ?ιλάνε ταυτόχρονα.

Web Server

Το σύστη?α που είναι υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση όλων των clients που επισκέπτονται το site που φιλοξενεί.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files
Word document Wiki_Design_Principles.doc

Wiki

Το Wiki σύμφωνα με την περιγραφή του Ward είναι η πιο απλή on-line βάση δεδομένων που θα μπορούσε ποτέ να λειτουργήσει.

Wiki είναι ένα τμήμα λογισμικού server, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το περιεχόμενο μίας ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας έναν web browser. Το Wiki υποστηρίζει υπερσυνδέσμους και έχει εύκολο συντακτικό για τη δημιουργία νέων σελίδων και διασυνδέσεις ανάμεσα στις δικές του σελίδες.

http://wiki.org/wiki.cgi?WhatIsWiki

 

Windows

Είναι το δη?οφιλέστερο λειτουργικό σύστη?α. ∆η?ιουργήθηκε από τη microsoft και ?ε αυτό εισήγαγε το γραφικό περιβάλλον στους Η/Υ και το multitasking.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files