Σάββατο, 15 Ιούνιος 2024, 7:47 πμ
Site: Τηλεκπαίδευση
Course: Τηλεκπαίδευση (Τηλεκπαίδευση)
Glossary: Glossary
R

RAM

(Random Acess Memory) Ο τύπος της ?νή?ης που χρησι?οποιείται για την υλοποίηση της κεντρικής ?νή?ης του συστή?ατος. Έχει τη δυνατότητα να κρατάει τα δεδο?ένα της ?όνο για όσο χρονικό διάστη?α είναι ανοιχτός ο Η/Υ. Η προσπέλαση στη ?νή?η είναι α?φίδρο?η.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

Resolution

Αναφέρεται στην ανάλυση ?ιας εικόνας. Στην περίπτωση των dot-matrix και λέιζερ εκτυπωτών, η ανάλυση δείχνει τον αριθ?ό των ση?είων ανά ίντσα. Παραδείγ?ατος χάριν, ένας εκτυπωτής 300-dpi είναι ικανός να εκτυπώνει 300 ευδιάκριτα ση?εία σε ?ια γρα??ή 1 ίντσας. Αυτό ση?αίνει ότι ?πορεί να τυπώσει 90.000 ση?εία ανά τετραγωνική ίντσα. Για τις οθόνες, η ανάλυση δηλώνει τον αριθ?ό των ση?είων που ?πορούν να απεικονιστούν σε ολόκληρη την οθόνη. Παραδείγ?ατος χάριν, ?ια ανάλυση 640Χ480 είναι σε θέση να δείξει 640 ευδιάκριτα ση?εία σε κάθε ?ια από τις 480 γρα??ές, ή περίπου 300.000 εικονοκύτταρα (pixels).

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

ROM

(Read Only Memory) Είναι η ?νή?η που χρησι?οποιείται από τον Η/Υ για να θυ?άται κάθε φορά που τον ανοίγετε τις ενέργειες που πρέπει να εκτελέσει κατά την εκκίνηση. ∆εν διαγράφεται και κρατάει τα δεδο?ένα και ?ετά το σβήσι?ο του Η/Υ χάρη σε ?ία ?παταρία που έχει.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files