Σάββατο, 20 Ιούλιος 2024, 7:25 πμ
ιστοχώρος: Τηλεκπαίδευση
Μάθημα: Τηλεκπαίδευση (Τηλεκπαίδευση)
Λεξικό: Glossary
L

Log In

Είσοδος εργασίας ή έναρξη σύνδεσης. Η εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων για την είσοδο ενός Η/Υ ή του τερ?ατικού σε ένα δίκτυο. Η εισαγωγή γίνεται από το πληκτρολόγιο του Η/Υ ή από ένα περιφερειακό. Τα στοιχεία για την έναρξη περιλα?βάνουν ένα όνο?α ή κωδικό ή κάποιο συνθη?ατικό αριθ?ό.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files
M

Module

Στο λογισ?ικό το module είναι ?ία ενότητα ή ένα ?έρος ενός προγρά??ατος. Τα προγρά??ατα αποτελούνται από ?ία ή περισσότερες ανεξάρτητα αναπτυγ?ένες ενότητες που δεν συνδυάζονται έως ότου συνδεθούν ?ε το πρόγρα??α. Μια ενιαία ενότητα ?πορεί να περιέχει ?ία ή περισσότερες ρουτίνες (routines).

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

Moodle

Το Moodle είναι ένα σύστημα διαχείρισης μαθημάτων. Είναι ένα open source software package, δηλαδή, ένα πακέτο λογισμικού ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένο έτσι ώστε αξιοποιώντας παιδαγωγικές αρχές να βοηθά τους εκπαιδευτές να δημιουργούν δικτυακά, αποτελεσματικές ομάδες εκπαίδευσης.

http://moodle.org/

MP3

Το mp3 είναι ένας τύπος συ?πιεσ?ένων αρχείων, στα οποία αποθηκεύονται μουσικές πληροφορίες. Η ονο?ασία του προήλθε από τον ενιαίο τρόπο ονο?ασίας των συ?πιεσ?ένων αρχείων multimedia. Τα Mp3 είναι αρχεία mpeg ? layer 3, προδιαγραφή που αντιστοιχεί σε συ?πίεση ήχου.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

Multimedia

Ονο?άζεται η χρήση των υπολογιστών για να παρουσιάσουν γραφικά, βίντεο, ήχο κ.α. Με τις αυξήσεις στην απόδοση των Η/Υ και της ?είωσης στην τι?ή τους είναι σε θέση να αναπαράγουν τέτοιου είδους αρχεία και όλοι ?πορούν να ονο?αστούν multimedia σή?ερα.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

O

OCR

(Optical Character Recognition) Η ακριβής ?ετάφραση στα ελληνικά είναι οπτική αναγνώριση χαρακτήρων και αναφέρεται στη διαδικασία ψηφιοποίησης ενός εγγράφου σε ?ορφή αναγνώσι?η από έναν Η/Υ. Ένα τέτοιο σύστη?α επιτρέπει στους χρήστες να ?εταφέρουν ?ία ή περισσότερες σελίδες ενός εγγράφου σε αρχείο αναγνώσι?ο από ένα Η/Υ και κατόπιν να το επεξεργαστούν ?ε κάποιο πρόγρα??α επεξεργασίας κει?ένου. Στη διαδικασία συ??ετέχει ?ία συσκευή σάρωσης (scanner) και κατάλληλο λογισ?ικό, το οποίο πραγ?ατοποιεί την αναγνώριση. Βέβαια δεν ?πορούν να διαβάσουν χειρόγραφο έγγραφο.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

Online

Ο όρος χρησι?οποιείται για να δείξει ότι κάτι είναι συνδεδε?ένο. Π.Χ. Οι εκτυπωτές είναι συνδεδε?ένοι όταν δέχονται δεδο?ένα από τον Η/Υ για να τα τυπώσουν. Εάν ο εκτυπωτής είναι offline ση?αίνει ότι δεν ?πορεί να στείλει ο Η/Υ δεδο?ένα. Συνήθως ο όρος χρησι?οποιείται για να δείξει ότι ο χρήστης έχει συνδεθεί στο internet.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

Open Source

Είναι ένα πρόγρα??α που ο κώδικας στον οποίο γράφτηκε διατίθεται δωρεάν. Αυτό ση?αίνει ότι αν βρεθεί κάποιο πρόβλη?α (bug) ένας χρήστης που θα ξέρει προγρα??ατισ?ό ?πορεί να το διορθώσει. Έτσι ένα πρόγρα??α συνεχίζεται να αναπτύσσεται από τρίτους. Σε αυτό το πρότυπο βασίζεται το linux.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

P

PDF

(Portable Document Format) Τύπος αρχείων που αναπτύχθηκε από την εταιρεία adobe. Το pdf συλλα?βάνει (capture) τις πληροφορίες ?ορφοποίησης από πολλά διαφορετικά προγρά??ατα σελιδοποίησης και καθιστά δυνατή τη δη?ιουργία ενός αρχείου που δεν χάνει τη ?ορφοποίησή του. Με τον τρόπο αυτό ο παραλήπτης ενός αρχείου pdf ?πορεί να δει το αρχείο στην αρχική του ?ορφή, χρησι?οποιώντας ?όνο το πρόγρα??α acrobat reader που διατίθεται δωρεάν από την ίδια την adobe.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

Pixel

(picture element) To pixel είναι το βασικό δο?ικό στοιχείο ?ίας εικόνας και ?ονάδας ?έτρησης της ανάλυσης των οθονών των Η/Υ. Οι απεικονίσεις στις οθόνες αποτελούνται από χιλιάδες ή εκατο??ύρια pixels, τα οποία είναι ταξινο?η?ένα σε στήλες και σειρές και τόσο κοντά ?εταξύ τους, που ?οιάζουν συνδεδε?ένα. Στις έγχρω?ες οθόνες κάθε pixel αποτελείται από τρείς «στιγ?ές»: ?ία κόκκινη ?ία πράσινη και ?ία ?πλε(σύστη?α rgb red green blue)

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files