Διάγραμμα Ροής

        Τελευταία ενημέρωση στις 13/05/2014

Διαγράμματα Ροής

Bookmark and Share

Άσκηση 1
Να μετατραπεί ο ακόλουθος αλγόριθμος σε ισοδύναμο διάγραμμα ροής

Αλγόριθμος ΆσκσησηΔΡ1
 Διάβασε x
 Αν x <= 0 τότε
   Διάβασε y
   Αν y - x < 20 τότε
    y <- y + 10
    x <- x + 2
   Τέλος_αν
   Εμφάνισε y
 Αλλιώς
   x < x - 5
 Τέλος_αν
 Εμφάνισε x
Τέλος ΆσκσησηΔΡ1

Λύση
Το «δύσκολο» κομμάτι της άσκησης είναι η εμφωλευμένη εντολή Αν. Ουσιαστικά δημιουργείται ένας ακόμη ρόμβος μέσα στον ήδη υπάρχοντα.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 20 Νοέμβριος 2014, 4:38 μμ