ελαστικότητα ζήτησης και συνολικά έσοδα επιχειρήσεων