Σάββατο, 18 Μάιος 2024, 1:36 μμ
Site: Τηλεκπαίδευση
Course: Τηλεκπαίδευση (Τηλεκπαίδευση)
Glossary: Glossary
I

Interface

Με τον όρο interface εννοού?ε αφ?ενός την επιφάνεια εργασίας ?ίας εφαρ?ογής (ουσιαστικά, το κο??άτι της εφαρ?ογής που είναι ορατό και ?έσω του οποίου ο χρήστης ?πορεί να επικοινωνήσει ?ε την εφαρ?ογή), αφ?ετέρου (σπανιότερα) τ?ή?ατα software που χρησι?εύουν ως συνδετικοί κρίκοι ?εταξύ εφαρ?ογών.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

Internet

Είναι ένα παγκόσ?ιο δίκτυο που συνδέονται εκατο??ύρια υπολογιστές. Κάθε παροχέας internet αποκαλείται host. Με αυτό το τρόπο ο χρήστης ?πορεί να δει σελίδες, να κατεβάσει (download) αρχεία και να ανεβάσει (upload). Στο internet συνδεό?αστε ?έσω του isp.

Intranet

Ένα ενδοεπιχειρησιακό web site, το οποίο εξυπηρετεί τους εργαζό?ενους ?ιας εταιρείας. Οι σελίδες ενός intranet δεν είναι δη?οσιοποιη?ένες και προσβάσι?ες από το κοινό, ?πορεί, ό?ως, να περιέχουν στοιχεία από το internet. Βασικό πλεονέκτη?α του intranet είναι η ευκολία πρόσβασης σε ?ία σειρά εγγράφων, χρησι?οποιώντας ?όνο ένα κοινό browser και η συ?βατότητα ?εταξύ διαφορετικών πλατφόρ?ων (windows, mac, unix).

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

IP-Adress

Είναι το ?έσο της αναγνώρισης ενός Η/Υ σε ένα δίκτυο tcp/ip. Τα δίκτυα που κάνουν χρήση του πρωτοκόλλου tcp/ip, κατευθύνουν τα ?ηνύ?ατα βασιζό?ενα στη διεύθυνση ip του H/Y. H ?ορφή ?ίας διεύθυνσης ip είναι τέσσερις αριθ?οί, οι οποίοι διαχωρίζονται ?ε τελείες (000.111.222.333) και ?πορεί να έχουν τι?ή από 0 ως 255. Σε ένα τοπικό, αυτόνο?ο δίκτυο ?πορεί να αποδοθούν διευθύνσεις ip σε οποιαδήποτε τυχαία ?ορφή. Όταν, ό?ως, συνδέεται ένα ιδιωτικό δίκτυο στο internet, απαιτείται να γίνεται χρήση συγκεκρι?ένων, προκαθορισ?ένων αριθ?ών για την αποφυγή διπλο-εγγραφών. Οι τέσσερις αριθ?οί χρησι?οποιούνται ?ε διαφορετικούς τρόπους για την πιστοποίηση ενός συγκεκρι?ένου δικτύου και ενός υπολογιστή στο δίκτυο.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

IRC

(Internet Relay Chat) Αναπτύχθηκε από τον Jarkko Oikarinen στη Φινλανδία προς το τέλος της δεκαετίας του '80. Το IRC έχει γίνει πολύ δη?οφιλές αφού επιτρέπει στους ανθρώπους που συνδέονται στο internet να ?ιλήσουν ζωντανά. Μπορούν να ?ιλήσουν περισσότεροι από δύο άνθρωποι ταυτόχρονα.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

ISDN

standard για τη, δεδο video ?έσω ψηφιακών τηλεφωνικών γρα. Το isdn απαιτεί ειδικές καλωδιώσεις και υποστηρίζει ρυθ?ούς ?εταφοράς δεδο?ένων της τάξης των 64 kbps ή 128 kbps για δύο isdn γρα??ές ?αζί.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files