Σάββατο, 15 Ιούνιος 2024, 6:56 πμ
Site: Τηλεκπαίδευση
Course: Τηλεκπαίδευση (Τηλεκπαίδευση)
Glossary: Glossary
Z

Zip

Είναι ?ία δη?οφιλής ?έθοδος συ?πίεσης δεδο?ένων. Ένα είδος αρχείου zip είναι και τα αυτο-αποσυ?πιεζό?ενα, που έχουν κατάληξη .exe και αποσυ?πιέζονται αυτό?ατα ?ε το που τα τρέχει ο χρήστης, χωρίς να χρειάζονται κάποιο πρόγρα??α αποσυ?πίεσης.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files