Σάββατο, 20 Ιούλιος 2024, 6:58 πμ
ιστοχώρος: Τηλεκπαίδευση
Μάθημα: Τηλεκπαίδευση (Τηλεκπαίδευση)
Λεξικό: Glossary
B

Browser

Συντομία τουweb. Δύο από τους δημοφιλέστερους navigator και ο explorer. Και οι δύο είναι browser, δηλαδή μπορούν να απεικονίσουν εκτός από κείμενο και γραφικά. Οι πρώτοι internet ήταν διαφορετική και δεν υπήρχε ο video είναι συνήθη και πολλές φορές αναπόσπαστα μέρη των

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

C

Chat

Είναι ?ία υπηρεσία ?ε την οποία οι χρήστες συνδέονται ?έσω internet και επικοινωνούν μεταξύ τους πληκτρολογώντας αυτά που θέλουν να πουν.

Client

Ο client (πελάτης) είναι το πρόγρα??α ή ο χρήστης που ζητά και λα?βάνει δεδο?ένα από ?ία σχέση client/server. Για παράδειγ?α, ένας χρήστης στο internet είναι client στους servers όλων των sites που επισκέπτεται.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

Cookies

Μερικές πληροφορίες που αποστέλλονται από ένα web server σε κάποιον web browser. Οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται ?ε τη ?ορφή ενός text file. Κάθε φορά που ο browser ζητάει ?ία ιστοσελίδα από τον web server, αυτές οι πληροφορίες αποστέλλονται πίσω σε αυτόν.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

E

E-MAIL

(Electronic

H

HTML

(Hyper Text Markup Language) Η γλώσσα που χρησι?οποιείται κυρίως για να φτιάχνονται οι σελίδες στο internet.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

HTTP

(

I

Interface

Με τον όρο interface εννοού?ε αφ?ενός την επιφάνεια εργασίας ?ίας εφαρ?ογής (ουσιαστικά, το κο??άτι της εφαρ?ογής που είναι ορατό και ?έσω του οποίου ο χρήστης ?πορεί να επικοινωνήσει ?ε την εφαρ?ογή), αφ?ετέρου (σπανιότερα) τ?ή?ατα software που χρησι?εύουν ως συνδετικοί κρίκοι ?εταξύ εφαρ?ογών.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

Internet

Είναι ένα παγκόσ?ιο δίκτυο που συνδέονται εκατο??ύρια υπολογιστές. Κάθε παροχέας internet αποκαλείται host. Με αυτό το τρόπο ο χρήστης ?πορεί να δει σελίδες, να κατεβάσει (download) αρχεία και να ανεβάσει (upload). Στο internet συνδεό?αστε ?έσω του isp.

Intranet

Ένα ενδοεπιχειρησιακό web site, το οποίο εξυπηρετεί τους εργαζό?ενους ?ιας εταιρείας. Οι σελίδες ενός intranet δεν είναι δη?οσιοποιη?ένες και προσβάσι?ες από το κοινό, ?πορεί, ό?ως, να περιέχουν στοιχεία από το internet. Βασικό πλεονέκτη?α του intranet είναι η ευκολία πρόσβασης σε ?ία σειρά εγγράφων, χρησι?οποιώντας ?όνο ένα κοινό browser και η συ?βατότητα ?εταξύ διαφορετικών πλατφόρ?ων (windows, mac, unix).

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

IP-Adress

Είναι το ?έσο της αναγνώρισης ενός Η/Υ σε ένα δίκτυο tcp/ip. Τα δίκτυα που κάνουν χρήση του πρωτοκόλλου tcp/ip, κατευθύνουν τα ?ηνύ?ατα βασιζό?ενα στη διεύθυνση ip του H/Y. H ?ορφή ?ίας διεύθυνσης ip είναι τέσσερις αριθ?οί, οι οποίοι διαχωρίζονται ?ε τελείες (000.111.222.333) και ?πορεί να έχουν τι?ή από 0 ως 255. Σε ένα τοπικό, αυτόνο?ο δίκτυο ?πορεί να αποδοθούν διευθύνσεις ip σε οποιαδήποτε τυχαία ?ορφή. Όταν, ό?ως, συνδέεται ένα ιδιωτικό δίκτυο στο internet, απαιτείται να γίνεται χρήση συγκεκρι?ένων, προκαθορισ?ένων αριθ?ών για την αποφυγή διπλο-εγγραφών. Οι τέσσερις αριθ?οί χρησι?οποιούνται ?ε διαφορετικούς τρόπους για την πιστοποίηση ενός συγκεκρι?ένου δικτύου και ενός υπολογιστή στο δίκτυο.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

IRC

(Internet Relay Chat) Αναπτύχθηκε από τον Jarkko Oikarinen στη Φινλανδία προς το τέλος της δεκαετίας του '80. Το IRC έχει γίνει πολύ δη?οφιλές αφού επιτρέπει στους ανθρώπους που συνδέονται στο internet να ?ιλήσουν ζωντανά. Μπορούν να ?ιλήσουν περισσότεροι από δύο άνθρωποι ταυτόχρονα.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

ISDN

standard για τη, δεδο video ?έσω ψηφιακών τηλεφωνικών γρα. Το isdn απαιτεί ειδικές καλωδιώσεις και υποστηρίζει ρυθ?ούς ?εταφοράς δεδο?ένων της τάξης των 64 kbps ή 128 kbps για δύο isdn γρα??ές ?αζί.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files
J

JAVA / JAVA SCRIPT

Η JAVA είναι η νεότερη και η ταχύτερα αναπτυσό?ενη γλώσσα προγρα??ατισ?ού που χρησι?οποιείται για εφαρ?ογές του internet και χαρακτηρίζεται από ?εγάλη απλότητα στη σύνταξη και φορητότητα, αφού για να λειτουργήσει ένα ανάλογο πρόγρα??α, χρειάζεται ?όνο η java virtual machine που διανέ?εται δωρεάν. Η javascript είναι ?ία επέκταση της java για τη δη?ιουργία δυνα?ικών σελίδων web και εφαρ?ογών ?ε interavtive χαρακτηριστικά.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

JAVA Virtual Machine

Ειδικός ?ετατροπέας των browsers που υποστηρίζουν εφαρ?ογές java, ο oποίος ?ετατρέπει τον κώδικα byte που χρησι?οποιεί η java σε κώδικα ?ηχανής. Η java virtual machine υποστηρίζεται από τα περισσότερα λειτουργικά συστή?ατα (windows, unix, mac), ενώ ο χρήστης έχει ανά πάσα στιγ?ή τη δυνατότητα να την απενεργοποιήσει ?έσω του browser που χρησι?οποιεί, χωρίς ό?ως, ?ετά να ?πορούν να λειτουργήσουν οι εφαρ?ογές java (γνωστές και ως java applets) στο σύστη?ά του.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

JPEG

(Joint Photographic Experts Group) Πρόκειται για το γνωστό αλγόριθ?ο jpeg, ?ία τεχνική συ?πίεσης έγχρω?ων φωτογραφιών. Οι εικόνες που δη?ιουργούνται ?ε αυτό το τρόπο ?πορούν να συ?πιεστούν ως και 95%.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files
L

LAN

(

Link

Βλέπε Links

Links

Ως συνδέσεις (links) ορίζονται τα στοιχεία ?ίας σελίδας web, πάνω στα οποία αν κάνετε κλικ ?ε το ποντίκι, θα ?εταφερθείτε σε ένα άλλο τ?ή?α της τρέχουσας σελίδας, σε άλλη σελίδα ή σε «άνοιγ?α» του αρχείου και αποθήκευσή του στο σκληρό δίσκο.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

Linux

Ένα open sourche λειτουργικό σύστη?α που τρέχει σε διάφορες πλατφόρ?ες υλικού. Ο πυρήνας Linux αναπτύχθηκε κυρίως από Linus Torvalds. Επειδή είναι ελεύθερο, και επειδή τρέχει σε πολλές πλατφόρ?ες, συ?περιλα?βανο?ένου PCs και Macintoshes, το Linux έχει γίνει ?ια εξαιρετικά δη?οφιλής εναλλακτική λύση για λειτουργικό σύστη?α.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

Log In

Είσοδος εργασίας ή έναρξη σύνδεσης. Η εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων για την είσοδο ενός Η/Υ ή του τερ?ατικού σε ένα δίκτυο. Η εισαγωγή γίνεται από το πληκτρολόγιο του Η/Υ ή από ένα περιφερειακό. Τα στοιχεία για την έναρξη περιλα?βάνουν ένα όνο?α ή κωδικό ή κάποιο συνθη?ατικό αριθ?ό.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files
M

Module

Στο λογισ?ικό το module είναι ?ία ενότητα ή ένα ?έρος ενός προγρά??ατος. Τα προγρά??ατα αποτελούνται από ?ία ή περισσότερες ανεξάρτητα αναπτυγ?ένες ενότητες που δεν συνδυάζονται έως ότου συνδεθούν ?ε το πρόγρα??α. Μια ενιαία ενότητα ?πορεί να περιέχει ?ία ή περισσότερες ρουτίνες (routines).

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

Moodle

Το Moodle είναι ένα σύστημα διαχείρισης μαθημάτων. Είναι ένα open source software package, δηλαδή, ένα πακέτο λογισμικού ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένο έτσι ώστε αξιοποιώντας παιδαγωγικές αρχές να βοηθά τους εκπαιδευτές να δημιουργούν δικτυακά, αποτελεσματικές ομάδες εκπαίδευσης.

http://moodle.org/

MP3

Το mp3 είναι ένας τύπος συ?πιεσ?ένων αρχείων, στα οποία αποθηκεύονται μουσικές πληροφορίες. Η ονο?ασία του προήλθε από τον ενιαίο τρόπο ονο?ασίας των συ?πιεσ?ένων αρχείων multimedia. Τα Mp3 είναι αρχεία mpeg ? layer 3, προδιαγραφή που αντιστοιχεί σε συ?πίεση ήχου.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

Multimedia

Ονο?άζεται η χρήση των υπολογιστών για να παρουσιάσουν γραφικά, βίντεο, ήχο κ.α. Με τις αυξήσεις στην απόδοση των Η/Υ και της ?είωσης στην τι?ή τους είναι σε θέση να αναπαράγουν τέτοιου είδους αρχεία και όλοι ?πορούν να ονο?αστούν multimedia σή?ερα.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

O

OCR

(Optical Character Recognition) Η ακριβής ?ετάφραση στα ελληνικά είναι οπτική αναγνώριση χαρακτήρων και αναφέρεται στη διαδικασία ψηφιοποίησης ενός εγγράφου σε ?ορφή αναγνώσι?η από έναν Η/Υ. Ένα τέτοιο σύστη?α επιτρέπει στους χρήστες να ?εταφέρουν ?ία ή περισσότερες σελίδες ενός εγγράφου σε αρχείο αναγνώσι?ο από ένα Η/Υ και κατόπιν να το επεξεργαστούν ?ε κάποιο πρόγρα??α επεξεργασίας κει?ένου. Στη διαδικασία συ??ετέχει ?ία συσκευή σάρωσης (scanner) και κατάλληλο λογισ?ικό, το οποίο πραγ?ατοποιεί την αναγνώριση. Βέβαια δεν ?πορούν να διαβάσουν χειρόγραφο έγγραφο.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

Online

Ο όρος χρησι?οποιείται για να δείξει ότι κάτι είναι συνδεδε?ένο. Π.Χ. Οι εκτυπωτές είναι συνδεδε?ένοι όταν δέχονται δεδο?ένα από τον Η/Υ για να τα τυπώσουν. Εάν ο εκτυπωτής είναι offline ση?αίνει ότι δεν ?πορεί να στείλει ο Η/Υ δεδο?ένα. Συνήθως ο όρος χρησι?οποιείται για να δείξει ότι ο χρήστης έχει συνδεθεί στο internet.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

Open Source

Είναι ένα πρόγρα??α που ο κώδικας στον οποίο γράφτηκε διατίθεται δωρεάν. Αυτό ση?αίνει ότι αν βρεθεί κάποιο πρόβλη?α (bug) ένας χρήστης που θα ξέρει προγρα??ατισ?ό ?πορεί να το διορθώσει. Έτσι ένα πρόγρα??α συνεχίζεται να αναπτύσσεται από τρίτους. Σε αυτό το πρότυπο βασίζεται το linux.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

P

PDF

(Portable Document Format) Τύπος αρχείων που αναπτύχθηκε από την εταιρεία adobe. Το pdf συλλα?βάνει (capture) τις πληροφορίες ?ορφοποίησης από πολλά διαφορετικά προγρά??ατα σελιδοποίησης και καθιστά δυνατή τη δη?ιουργία ενός αρχείου που δεν χάνει τη ?ορφοποίησή του. Με τον τρόπο αυτό ο παραλήπτης ενός αρχείου pdf ?πορεί να δει το αρχείο στην αρχική του ?ορφή, χρησι?οποιώντας ?όνο το πρόγρα??α acrobat reader που διατίθεται δωρεάν από την ίδια την adobe.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

Pixel

(picture element) To pixel είναι το βασικό δο?ικό στοιχείο ?ίας εικόνας και ?ονάδας ?έτρησης της ανάλυσης των οθονών των Η/Υ. Οι απεικονίσεις στις οθόνες αποτελούνται από χιλιάδες ή εκατο??ύρια pixels, τα οποία είναι ταξινο?η?ένα σε στήλες και σειρές και τόσο κοντά ?εταξύ τους, που ?οιάζουν συνδεδε?ένα. Στις έγχρω?ες οθόνες κάθε pixel αποτελείται από τρείς «στιγ?ές»: ?ία κόκκινη ?ία πράσινη και ?ία ?πλε(σύστη?α rgb red green blue)

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

Pop - Up

Είναι συνήθως σελίδες στο internet που όταν κάνου?ε κλικ έχουν κάποια διαφή?ιση που ανοίγει σε νέο παράθυρο. Το καινούργιο παράθυρο ?ας λέει να κάνου?ε κλικ και να επισκεφτού?ε το site που διαφη?ίζει.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files
R

RAM

(Random Acess Memory) Ο τύπος της ?νή?ης που χρησι?οποιείται για την υλοποίηση της κεντρικής ?νή?ης του συστή?ατος. Έχει τη δυνατότητα να κρατάει τα δεδο?ένα της ?όνο για όσο χρονικό διάστη?α είναι ανοιχτός ο Η/Υ. Η προσπέλαση στη ?νή?η είναι α?φίδρο?η.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

Resolution

Αναφέρεται στην ανάλυση ?ιας εικόνας. Στην περίπτωση των dot-matrix και λέιζερ εκτυπωτών, η ανάλυση δείχνει τον αριθ?ό των ση?είων ανά ίντσα. Παραδείγ?ατος χάριν, ένας εκτυπωτής 300-dpi είναι ικανός να εκτυπώνει 300 ευδιάκριτα ση?εία σε ?ια γρα??ή 1 ίντσας. Αυτό ση?αίνει ότι ?πορεί να τυπώσει 90.000 ση?εία ανά τετραγωνική ίντσα. Για τις οθόνες, η ανάλυση δηλώνει τον αριθ?ό των ση?είων που ?πορούν να απεικονιστούν σε ολόκληρη την οθόνη. Παραδείγ?ατος χάριν, ?ια ανάλυση 640Χ480 είναι σε θέση να δείξει 640 ευδιάκριτα ση?εία σε κάθε ?ια από τις 480 γρα??ές, ή περίπου 300.000 εικονοκύτταρα (pixels).

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

ROM

(Read Only Memory) Είναι η ?νή?η που χρησι?οποιείται από τον Η/Υ για να θυ?άται κάθε φορά που τον ανοίγετε τις ενέργειες που πρέπει να εκτελέσει κατά την εκκίνηση. ∆εν διαγράφεται και κρατάει τα δεδο?ένα και ?ετά το σβήσι?ο του Η/Υ χάρη σε ?ία ?παταρία που έχει.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files
S

Scanner

Ειδική συσκευή που διαβάζει "σαρώνει" ?ία τυπω?ένη σελίδα και αφού την ψηφιοποιήσει, τη ?ετατρέπει σε γραφικό, στο οποίο ?πορεί να γίνει επεξεργασία ?έσω του Η/Υ. Με την ύπαρξη ενός προγρά??ατος ocr τα σαρω?ένα κεί?ενα αναλύονται και ?ετατρέπονται σε κωδικοποιη?ένους χαρακτήρες έτσι ώστε να αναγνωρίζονται ως έγγραφα από τον Η/Υ για να επεξεργαστούν αργότερα.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

Scorm

(Shrable Content Object Reference Model) είναι ένα Μοντέλο Διαμοιράσιμου Περιεχομένου Εκμάθησης. Αυτό το περιεχόμενο εκμάθησης έχει δημιουργηθεί στη βάση ενός κοινού τεχνικού πλασίου για την τηλεκπαίδευση. Τα πακέτα scorm μπορούν να φορτωθούν σε οποιοδήποτε συμβατό με αυτό Σύστημα Διαχείρησης Εκμάθησης, όπως π.χ. Moodle. To scorm πληροί διεθνώς αναγνωρισμένες προδιαγραφές για την οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού.


The e-learning XHTML editor

Script

Συνώνυ?ο του macro (?ακροεντολή). Είναι ένα σύνολο εντολών που ?πορούν να εκτελεστούν χωρίς την παρέ?βαση του χρήστη.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

Server

Αποτελεί το κεντρικό, υψηλής δυνα?ικότητας σύστη?α ενός τοπικού ή απο?ακρυσ?ένου δικτύου, το οποίο προσφέρει είτε υπηρεσίες είτε τους πόρους του στους χρήστες του δικτύου

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

Software

Είναι κάθε πρόγρα??α που χρησι?οποιείται από ένα Η/Υ.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

Spam

Με αυτό τον όρο εννοού?ε τα e-mail που έρχονται στη διεύθυνσή ?ας και δεν είναι από κάποιο γνωστό ?ας αλλά για διαφη?ιστικούς κυρίως λόγους.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

T

TCP/IP

(over Internet Protocol) Είναι το πρωτόκολλο ethernet συνδυασ?ένο ?ε τα πρωτόκολλα network layer και transport layer. Η εγκατάστασή του είναι υποχρεωτική για να έχετε πρόσβαση στο internet.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

U

Unix

Είναι ένα λειτουργικό σύστη?α το οποίο ?πορούν να χρησι?οποιήσουν πολλοί χρήστες και να τρέξουν ταυτόχρονα διαφορετικές εργασίες που αναπτύχθηκε στα bell labs στις αρχές της δεκαετίας του '70. Το Unix ήταν ένα από τα πρώτα λειτουργικά συστή?ατα που γράφτηκε σε ?ια υψηλού επιπέδου γλώσσα προγρα??ατισ?ού, την c.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

UPS

(Uninterruptible Power Supply) Είναι ?ία συσκευή που τροφοδοτεί ?ε ρεύ?α τον Η/Υ, ?έσω της ενσω?ατω?ένης ?παταρίας που διαθέτει, όταν υπάρχει πτώση ή διακοπή της τάσης του ρεύ?ατος. Ένα τυπικό ups είναι ικανό να τροφοδοτήσει τον Η/Υ για λίγα λεπτά ?ετά τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύ?ατος, επιτρέποντας έτσι στο χρήστη να αποθηκεύσει την εργασία του. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα standby και τα on-line. Τα standby παρακολουθούν την τροφοδοσία του Η/Υ και όταν διαπιστώσουν προβλή?ατα, αρχίζουν να τον τροφοδοτούν ?έσω της ?παταρίας τους. Τα online προσφέρουν ?ία σταθερή τροφοδοσία ?έσω του ενσω?ατω?ένου εναλλάκτη συνεχούς ? εναλλασό?ενης τάσης, ακό?α και όταν η γρα??ή του ηλεκτρικού ρεύ?ατος λειτουργεί κανονικά, ενώ η ?παταρία τους ενεργοποιείται όταν παρουσιαστεί πρόβλη?α στη τροφοδοσία.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

USB

(Universal Serial Bus) Είναι ένας τύπος εξωτερικού διαύλου σύνδεσης περιφερειακών συσκευών σε ένα Η/Υ ο οποίος πρωτοε?φανίστηκε το 1996. Προσφέρει ταχύτητες ?εταφοράς δεδο?ένων που ?πορεί να φτάσουν και τα 12 Μbps. Σε ?ία θύρα usb ?πορούν να συνδεθούν ως 127 περιφερειακές συσκευές. Το usb προσφέρει τις τεχνολογίες plug and play και hot plug.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

User Interface

Είναι η επιφάνεια εργασίας, ?έσω της οποίας ο χρήστης επικοινωνεί ?ε το λειτουργικό σύστη?α ή την εφαρ?ογή που χρησι?οποιεί.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files
W

WAN

(Wide-Area Network) Είναι ένα δίκτυο Η/Υ που εξαπλώνεται σε ?ία γεωγραφική περιοχή. Αποτελείται από δύο ή περισσότερα lan. Oι H/Y ?πορούν να συνδέονται ?έσω δορυφόρων ή αφιερω?ένων γρα??ών (t1). Χαρακτηριστικό παράδειγ?α τέτοιου τύπου δικτύου είναι το internet.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

Web Camera

Είναι ?ία camera που συνδέεται συνήθως ?έσω usb. Τη χρησι?οποιούν όσοι κάνουν chat στο internet για να ?ιλάνε και να βλέπουν ?ε ποιον ?ιλάνε ταυτόχρονα.

Web Server

Το σύστη?α που είναι υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση όλων των clients που επισκέπτονται το site που φιλοξενεί.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files
Έγγραφο Word Wiki_Design_Principles.doc

Wiki

Το Wiki σύμφωνα με την περιγραφή του Ward είναι η πιο απλή on-line βάση δεδομένων που θα μπορούσε ποτέ να λειτουργήσει.

Wiki είναι ένα τμήμα λογισμικού server, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το περιεχόμενο μίας ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας έναν web browser. Το Wiki υποστηρίζει υπερσυνδέσμους και έχει εύκολο συντακτικό για τη δημιουργία νέων σελίδων και διασυνδέσεις ανάμεσα στις δικές του σελίδες.

http://wiki.org/wiki.cgi?WhatIsWiki

 

Windows

Είναι το δη?οφιλέστερο λειτουργικό σύστη?α. ∆η?ιουργήθηκε από τη microsoft και ?ε αυτό εισήγαγε το γραφικό περιβάλλον στους Η/Υ και το multitasking.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

WWW

(World Wide Web) Είναι ένα σύστη?α από internet servers που υποστηρίζει ειδικά δια?ορφω?ένα έγγραφα. Τα έγγραφα αυτά γράφονται σε html και ?πορούν να περιέχουν γραφικά, ήχο, video ή links σε άλλα site.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files
Z

Zip

Είναι ?ία δη?οφιλής ?έθοδος συ?πίεσης δεδο?ένων. Ένα είδος αρχείου zip είναι και τα αυτο-αποσυ?πιεζό?ενα, που έχουν κατάληξη .exe και αποσυ?πιέζονται αυτό?ατα ?ε το που τα τρέχει ο χρήστης, χωρίς να χρειάζονται κάποιο πρόγρα??α αποσυ?πίεσης.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files
Α

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Αυτού του είδους η τηλεκπαίδευση δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή των μαθητών και των εισηγητών. Οι μαθητές δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαζί στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να συλλέγουν το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με αυτό. Η ασύγχρονη εκπαίδευση είναι περισσότερο ευέλικτη από τη σύγχρονη. Στο είδος αυτό της εκπαίδευσης ανήκει η Αυτοδιδασκαλία, η Ημιαυτόνομη Εκπαίδευση και η Συνεργαζόμενη Εκπαίδευση.

http://www.teleteaching.gr/SynchronousReport.doc

Μ

Μέθοδος Πρότζεκτ

Η Μέθοδος Πρότζεκτ είναι διδακτική μέθοδος. Είναι τρόπος εργασίας.Η ΜΠ προτείνεται συνήθως σε συνδυασμό με τη Μελέτη Πεδίου:

1. Μελέτη Πεδίου: προετοιμασία, παρατήρηση, συγκέντρωση στοιχείων, αξιολόγηση στοιχείων, αλληλοενημέρωση ομάδων.

 2. Μέθοδος Πρότζεκτ  

     1η Φάση: Επιλογή θέματος, καθορισμόςστόχων, σχεδιασμός εργασίας, συγκρότηση ομάδων, συλλογή πληροφοριακού υλικού και ταξινόμηση.

     2η Φάση:Υλοποίηση δραστηριοτήτων (παρατήρηση, καταγραφή στοιχείων, φωτογράφηση, καταγραφή απόψεων με ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις).

     3η Φάση: Εργασία στηνΤάξη οργάνωση πληροφοριών, διεξαγωγή εργασιών - πειραμάτων, συζήτηση-εξαγωγή συμπερασμάτων.

     4η Φάση: Κοινοποίηση αποτελεσμάτων, παρουσίαση του πρότζεκτ.

Π

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση βασίζεται κυρίως στο δίκτυο και στην ασύγχρονη πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος από τους εκπαιδευόμενους. Είναι σαφές ότι χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί κάποιο λογισμικό για να πραγματοποιηθεί αυτό. Το λογισμικό αυτό ονομάζεται Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ή Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακού Υλικού (   LMS).

http://www.teleteaching.gr/e-learning.doc

Σ

Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Αυτού του είδους η τηλεκπαίδευση απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων. Η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνεται σε ?πραγματικό χρόνο? και αφορά την ανταλλαγή απόψεων και εκπαιδευτικού υλικού. Η ταυτόχρονη εμπλοκή μπορεί να επιτευχθεί είτε με το να βρίσκονται στον ίδιο χώρο (τάξη κλπ.) είτε με το να είναι διασυνδεδεμένοι μέσω δικτύου που επιτρέπει την ανταλλαγή ήχου ή και εικόνας και αρχείων.

http://www.teleteaching.gr/SynchronousReport.doc