Χωρίς γραφειοκρατία!

Η ΕΚΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΛΟΧΑΓΟΥ

=====================

- Ο λοχαγός εις τον ανθυπασπιστή:

Οπως γνωρίζετε, αύριο έχουμε έκλειψη ηλίου, πράγμα το οποίον δεν

συμβαίνει κάθε μέρα. Θα συγκεντρώσετε όλους τους άνδρες εις την

αυλή εις τα εννέα, εν στολή υπηρεσίας, ώστε να μπορέσουν να

παρακολουθήσουν το σπάνιο αυτό φαινόμενον. Θα τους εξηγήσω τα αίτια της

εκλείψεως. Εάν βρέχει δεν θα μπορέσουμε να δούμε τίποτε και θα

συγκετρώσετετους άνδρες στο γυμναστήριο.

- Ο κ. ανθυπασπιστής στον επιλοχία:

Κατόπιν διαταγής του κ. λοχαγού, αύριο εις τα εννέα θα γίνει

έκλειψη ηλίου εν στολή υπηρεσίας, μετά οδηγιών του κ. λοχαγού, πράγμα το

οποίον δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Εάν ο καιρός είναι βροχερός, είναι

περιττόν να συγκεντρωθούν οι άνδρες έξω. Η έκλειψη θα λάβει χώραν εντός του

γυμναστηρίου.

- Ο επιλοχίας στον λοχία:

Διά διαταγής του κ. λοχαγού, αύριον εις τα εννέα, εν στολή

υπηρεσίας, θα γίνουν τα εγκαίνια της εκλείψεως του ηλίου. Εις περίπτωσιν

βροχής, ο κύριος λοχαγός θα δώσει το πρόσταγμα εις το γυμναστήριον, πράγμα το

οποίον δεν συμβαίνει κάθε μέρα.

- Ο λοχίας στον δεκανέα:

Αύριον εις τα εννέα, εν στολή υπηρεσίας, ο κ. λοχαγός θα κάνει

έκλειψη ηλίου, εις την αυλήν, αν ο καιρός είναι καλός. Αν βρέχει δεν θα

γίνει η έκλειψη, πράγμα το οποίον δεν συμβαίνει κάθε μέρα.

- Ο δεκανέας στους στρατιώτες:

Αύριο εις τα εννέα θα γίνει έκλειψη του κ. λοχαγού εν στολή

υπηρεσίας, δια της ενεργείας του ηλίου. Εάν είναι καλός ο καιρός θα γίνει εις

την αυλήν. Εάν βρέχει τότε θα γίνει εις το γυμναστήριον. Θα μεταβούμε

εις την αυλήν εν παρατάξει διότι αυτό το φαινόμενον δεν συμβαίνει κάθε

μέρα.

- Οι στρατιώτες μεταξύ τους:

Φαίνεται πως αύριον ο ήλιος, εν στολή υπηρεσίας, θα κάνει τον κ.

λοχαγό να πάθη έκλειψη. Κρίμα μόνο που αυτό το φαινόμενον δεν συμβαίνει

κάθε μέρα!!!

Last modified: Δευτέρα, 3 Δεκέμβριος 2012, 2:13 πμ