Μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα και στη ζήτηση (Θεωρία)