Εκπαιδευτικό υλικό τηλεκπαιδεύσεων προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης περιοχής ευθύνης Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου "Στηρίζω".

Εκπαιδευτικό υλικό σεμιναρίου εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης περιοχής ευθύνης Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου "Στηρίζω".

ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MOODLE
Κανόνες για μεγαλύτερη ασφάλεια στο διαδίκτυο

Μία από τις υπηρεσίες που έχει αναπτυχθεί και προσφέρεται στους χρήστες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου είναι αυτή της Τηλεδιάσκεψης. Η Τηλεδιάσκεψη ή Video Conferencing είναι ένα εργαλείο που καθιστά εφικτή την απομακρυσμένη επικοινωνία προσφέροντας ταυτόχρονα οπτική και ακουστική επαφή, τόσο μεταξύ δύο χρηστών όσο και με περισσότερους από δύο, με την χρήση ειδικής Μονάδας Ελέγχου Πολλαπλών Συνδέσεων (MCU).

Το παρόν μάθημα έχει σκοπό να σας βοηθήσει στην προσπάθειά σας να επιτύχετε μία Τηλεδιάσκεψη με έναν άλλο χρήστη ή Σχολική Μονάδα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Ένας από τους διαρκείς στόχους του ΠΣΔ είναι η επίτευξη ομοιογενούς εικόνας στη διεπαφή του με τους χρήστες του και η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και υποστήριξης προς τα σχολεία και τους χρήστες με σταθερή ποιότητα, ανεξάρτητα από γεωγραφική περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης, κλπ.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου κρίνεται απαραίτητος ο σχεδιασμός παροχής συμπληρωματικής εκπαίδευσης και τεχνικής ενημέρωσης στους τεχνικούς «πρώτης γραμμής» (front-end) της υπηρεσίας αρωγής χρηστών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου έτσι ώστε να εξασφαλιστεί σε κεντρικό επίπεδο, η ποιότητα, η ομοιογένεια και η καταλληλότητα των εκπαιδεύσεων που πρόκειται να διεξαχθούν στο προσωπικό που εμπλέκεται στην υλοποίηση του έργου σε όλη τη χώρα.

 

Η υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει σκοπό την φιλοξενία ιστοσελίδων και εφαρμογών του παγκόσμιου ιστού. Η φιλοξενία γίνεται σε εξυπηρετητές του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

Το παρόν μάθημα έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε την διαφορά μεταξύ στατικών και δυναμικών ιστοσελίδων καθώς επίσης και τα εργαλεία που απαιτούνται για την δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων.

Παρουσιάζεται υλικό σχετικό με την εγκατάσταση, επέκταση και λειτουργία του τοπικού δικτύου της Σχολικής Μονάδας καθώς και τη διασύνδεσή του με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Παρουσιάζονται τα δομικά στοιχεία των δικτύων, οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση δομημένηςκαλωδίωσης όπως επίσης και εφαρμογές - παραδείγματα από το ΠΣΔ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις διαδικασίες ελέγχου που πρέπει να ακολουθεί ο υπεύθυνος του εργαστηρίου για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου. Τέλος υπάρχει και ένας οδηγός με τα συνηθέστερα προβλήματα και την αντιμετώπισή τους, ώστε τα περισσότερα από αυτά να αντιμετωπίζονται από το ίδιο το σχολείο.


Σε αυτό τον οδηγό γίνεται παρουσίαση και επεξήγηση των βασικών λειτουργιών και δυνατοτήτων του λειτουργικού συστήματος windows 2000/3 server. 

Εισαγωγικό webcast (video+αφήγηση) στην χρήση της υπηρεσίας Instant Messaging του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με χρήση του προγράμματος PSI.

Εισαγωγικό webcast (video+αφήγηση) στην χρήση της υπηρεσίας Ειδήσεων (News) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
Το μάθημα έχει δημιουργηθεί για σκοπούς παρουσίασης της πλατφόρμας moodle σε εκπαιδευτικούς πληροφορικής