Αξιολόγηση υλικού πολυμέσων

Κριτήρια

0 .5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

Βαθμ

Ιρωτογεντ

1

Τεχνικά

Το έργο δεν τρέχει

κανοποιητικά. Υπάρχουν πολλά τεχνικά προβλήματα για να δει κανείς το έργο.

Το έργο τρέχει ελάχιστα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα για να δει κανείς το έργο.

Το έργο τρέχει επαρκώς με ελάχιστα τεχνικά προβλήματα.

Το έργο τρέχει τέλεια χωρίς τεχνικά προβλήματα. Για

παράδειγμα, δεν υπάρχουν μηνύματα λάθους, βρίσκονται όλα τα αρχεία βίντεο, ήχου και άλλα.

2

Πλοήγηση

Κουμπιά ή εργαλεία πλοήγησης είναι απόντα ή μπερδεύουν. Δεν δουλεύει κανένα κουμπί ή εργαλείο πλοήγησης.

Υπάρχει ελάχιστη δυσκολία κατά τη διάρκεια της πλοήγησης μέσα οτο έργο.

Υπάρχουν λίγες δυσκολία κατά τη διάρκεια της πλοήγησης μέσα οτο έργο.

Οι χρήστες μπορούν να προχωρήσουν διαισθητικά μέσα σε όλο το έργο σε ένα λογικό μονοπάτι για να βρουν πληροφορίες. Όλα τα κουμπιά και τα εργαλεία πλοήγησης δουλεύουν.

3

Ορθογραφία & γραμματική

Το έργο έχει πολλαπλά ορθογραφικά λάθη ή/και γραμματικής. (Τέσσερα ή περισσότερα λάθη)

Το έργο καλύπτει ελάχιστα τους κανόνες ορθογραφίας ή/και γραμματικής. (Τρία ή λιγότερα λάθη)

Το έργο καλύπτει επαρκώς τους περισσότερους κανόνες ορθογραφίας ή/κσι γραμματικής. (Δύο ή λιγότερα λάθη)

Το έργο καλύπτει όλους τους κανόνες ορθογραφίας ή/και γραμματικής.

4

Τελειοποίηση

Το έργο είναι ημιτελές και περιέχει ττολλά ημιτελή στοιχεία.

Το έργο είναι ημιτελές και περιέχει αρκετά ημιτελή στοιχεία

Το έργο είναι ημιτελές και περιέχει μερικά ημιτελή στοιχεία

Το έργο είναι ολοκληρωμένο.

5

Σχεδιασμός οθόνης

Οι οθόνες είναι είτε οτείρες και γυμνές, είτε ακατάστατες και μπερδεμάνες. Υπερβολική έμφαση σε γραφικά και ειδικά εφφέ αποδυναμώνει το μήνυμα και παρεμβάλλεται στην επικοινωνία της ύλης και των ιδεών.

Τα στοιχεία πολυμέσων συνοδεύουν την ύλη αλλά υπάρχουν μικρά σημάδια αμοιβαίας ενίχυαης. Δεν υπάρχει προσοχή σε κριτήρια οπτικού σχεδιασμού όπως ισορροπία, αναλογία, αρμονία και πριορισμός. Υπάρχει κάποια τάοη προς τυχαία χρήση γραφικών στοιχείων που δεν ενισχύουν το μήνυμα.

Στοιχεία πολυμέσων και ύλη συνδυάζονται νια να αποδοθεί επαρκώς ένα δυνατής επίδρασης μήνυμα με τα στοιχεία και τις λέξεις να αλληλοενισχύονται.

Ο συνδυασμός στοιχείων πολυμέσων

και ύλης ανεβάζουν την επικοινωνία σε ένα ανώτερο επίπεδο. Έχει σαφώς δοθεί προσοχή στην ισορροπία, στην αναλογία, στην αρμονία και στους περιορισμούς. Η συνεργία αγγίζει το ακροατήριο με στυλ και ζωτικότητα.

6

Βελτιώσεις

Δεν υπάρχουν γραφικά, βίντεο, ήχος, τρισδιάστατοι ή άλλες βελτιώσεις ή η χρήση αυτών των εργαλείαν είναι ακατάλληλη.

Υπάρχουν περιορισμένα γραφικά, βίντεο, ήχος, τρισδιάστατοι ή άλλες βελτιώσεις αλλά δεν εμπλουτίζουν πάντα τη διδακτική εμπειρία. Σε μερικές περιπτώσεις, η χρήση αυτών των  βελτιώσεων είναι ακατάλληλη.

Τα περισσότερα γραφικά, βίντεο, ήχος, τρισδιάστατοι ή άλλες βελτιώσεις χρησιμοποιούνται κατάλληλα για να εμπλουτίσουν την εμπειρία. Πα παράδειγμα, τα κλιπ είναι πολύ μικρά ή πολύ μεγάλα για να έχουν νόημα.

Όλα τα γραφικά, βίντεο, ήχος, τρισδιάστατοι ή άλλες βελτιώσεις χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά για να εμπλουτίσουν τη διδακτική εμπειρία. Οι βελτιώσεις συνεισφέρουν σημαντικά στη μεταφορά του νοήματος.

7

Οργάνωση

Η ακολουθία των πληροφοριών δεν είναι λογική. Τα μενού και τα μονοπάτια των πληροφοριών δεν είναι ευδιάκριτα.

Η ακολουθία των πληροφοριών είναι κάπως λογική. Τα μενού και τα μονοπάτια είναι ελαττωματικά και προκαλούν μπέρδεμα.

Η ακολουθία των πληροφοριών είναι λογική Τα μενού και τα μονοπάτια προς τις περισσότερες πληροφορίες είναι ξεκάθαρα και άμεσα.

Η ακολουθία των πληροφοριών είναι λογική και διαισθητική. Τα μενού και τα μονοπάτια προς όλες τις πληροφορίες είναι ξεκάθαρα και άμεσα.

8

Διακλάδωση

Το έργο περιέχει λίγες επιλογές. Η σχεδίαση είναι γραμμική.

Το έργο περιέχει λίγες καλοσχεδιασμένες και κατάλληλες νια την ηλικία επιλογές. Η σχεδίαση είναι κυρίως γραμμική.

Αν και το έργο περιέχει μερικές καλοσχεδιασμένες και κατάλληλες για την ηλικία επιλογές, μερικά κομμάτια είναι γραμμικά.

Το έργο είναι αληθινά πολυμεσικό αντί γραμμικό. Περιέχει σημαντικό αριθμό καλοσχεδιασμένων και κατάλληλων για την ηλικία επιλογών.

9

Πηγές αναφοράς

Καμία πηγή δεν αναφέρεται κατάλληλα εντός του έργου σύμφωνα με το στυλ ΜΙΑ.™

Λίγες πηγές αναφέρονται κατάλληλα εντός του έργου σύμφωνα με το στυλ ΜΙΑ

Οι περισσότερες πηγές αναφέρονται κατάλληλα εντός του έργου σύμφωνα με το οτυλ ΜΙΑ

Όλες οι πηγές αναφέρονται κατάλληλα εντός του έργου σύμφωνα με το στυλ ΜΙΑ.

10

Απόκτηση αδειών για

πηγές

Καμία άδεια δεν είναι διαθέσιμη για τη χρησιμοποίηση γραφικών, ήχου, βίντεο κτλ.***

Λίγες άδειες είναι διαθέσιμες για τη χρησιμοποίηση γραφικών, ήχου, βίντεο κτλ.

Οι περισσότερες άδειες είναι διαθέσιμες για πι χρησιμοποίηση γραφικών, ήχου, βίντεο κτλ.

Όλες οι άδειες είναι διαθέσιμες για τη

χρησιμοποίηση γραφικών, ήχου, βίντεο κτλ.

11

Πρωτοτυπία

Η εργασία είναι μια ελάχιοτη συλλογή ή παρουσίαση με νέα μορφή ιδεών, προϊόντων, εικόνων και επινοήσεων άλλων ανθρώπων. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο νέας σκέψης.

Η εργαοία είναι μια εκτεταμένη συλλογή ή παρουσίαση με νέα μορφή ιδεών, προϊόντων, εικόνων και επινοήσεων άλλων ανθρώπων. Υπάρχουν λίγα στοιχεία νέας σκέψης ή εφευρετικότητας.

Το έργο δείχνει μερικά στοιχεία αυθεντικότητας και εφευρετικότητας. Ενώ βασίζεται σε μια εκτεταμένη συλλογή ή παρουσίαση με νέα μίορφή ιδεών, προϊόντων, εικόνων και επινοήσεων άλλων ανθρώπων η εργασία εκτείνεται πέραν αυτής της συλλογής για να προσφέρει νέες διορατικότητες.

Το έργο δείχνει σημαντικά στοιχεία αυθεντικότητας και εφευρετικότητας. Η πλειοψηφία του περιεχομένου και πολλές από τις ιδέες είναι φρέσκες, αυθεντικές και εφευρετικές.

12

Ευθυγράμμιση μαθημάτων

(οι αντικειμενικοί στόχοι αναφέρονται καθαρά στη φόρμα εισόδου)

Κανένα στοιχείο σύνδεσης με τη σειρά μαθημάτων-στόχο. Οι χρήστες είναι απίθανο να μάθουν από αυτό το έργο.

Μερικά στοιχεία σύνδεσης με τη σειρά μαθημάτων-στόχο. Οι χρήστες ίσως μάθουν από αυτό το έργο.

Επαρκή στοιχεία σύνδεσης με τη σειρά μαθημάτων-στόχο. Οι χρήστες μάλλον θα μάθουν από αυτό το έργο.

Ξεκάθαρα στοιχεία σύνδεσης με τη σειρά μαθημάτων-στόχο. Γίνονται συχνές και ξεκάθαρες αναφορές σε γεγονότα, σκέψεις, και αναφερόμενες πηγές. Οι χρήστες θα μάθουν από αυτό το έργο.

13

Στοιχεία εκπλήρωσης αντικειμενικών στόχων

Κανένα στοιχείο ότι το περιεχόμενο του έργου υποστηρίζει τους

αναφερόμενους αντικειμενικούς στόχους.

Λίγα στοιχεία ότι το περιεχόμενο του έργου υποστηρίζει τους αναφερόμενους αντικειμενικούς στόχους.

Μερικά στοιχεία ότι το περιεχόμενο του έργου υποστηρίζει τους αναφερόμενους αντικειμενικούς στόχους

Ξεκάθαρα στοιχεία ότι το περιεχόμενο του έργου υποστηρίζει τους αναφερόμενους αντικειμενικούς στόχους

14

Βάθος & εύρος ύλης του έργου

Κανένα στοιχείο ότι στη δημιουργία αυτού του έργου χρησιμοποιήθηκαν υψηλού επιπέδου ικανότητες σκέψης.

Λίγα στοιχεία ότι στη δημιουργία αυτού του έργου χρησιμοποιήθηκαν υψηλού επιπέδου ικανότητες σκέψης.

Μερικά στοιχεία ότι στη δημιουργία αυτού του έργου χρησι μοποιήθηκσν υψηλού επιπέδου ικανότητες σκέψης.

Ξεκάθαρα στοιχεία ότι στη δημιουργία αυτού του έργου χρησιμοποιήθηκαν υψηλού επιπέδου ικανότητες σκέψης.

15

Γνώση θέματος

Η γνώση του θέματος δεν είναι φανερή. Οι πληροφορίες είναι λανθασμένες, ελαττωματικές ή προκαλούν μπέρδεμα.

Είναι φανερή μερική γνώση του θέματος. Μερικές πληροφορίες είναι λανθασμένες, ελαττωματικές ή προκαλούν μπέρδεμα.

Η γνώση του θέματος είναι φανερή σε μεγάλο μέρος του έργου. Οι περισσότερες πληροφορίες είναι ξεκάθαρες, κατάλληλες και σωστές.

Η γνώση του θέματος είναι φανερή σε όλο το έργο. Όλες οι πληροφορίες είναι ξεκάθαρες, κατάλληλες και σωστές.

Last modified: Τρίτη, 14 Μάιος 2013, 3:50 μμ