Αγορά αγαθού με τελείως ανελαστική προσφορά (Θεωρία)