προσδιορισμός της τιμής και της ποσότητας ισορροπίας